Osobní údaje

Osobní údaje členů

Pionýr a jeho pobočné spolky vedou evidenci členů spolku. Osobní údaje členů spolku jsou zpracovávány v souladu se stanovami spolku, a to na základě vyplněného registračního listu člena a v rozsahu z tohoto dokumentu vyplývajícím.

Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím dokumentu:

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů členů spolku

Osobní údaje účastníků akcí

Pionýr a jeho pobočné spolky vedou evidenci osob účastnících se činnosti a jednotlivých akcí spolku, a to v rozsahu potřebném pro zajištění této činnosti a dále v rozsahu potřebném pro prokazování konání těchto akcí a jejich účastníků v návaznosti na obecně platné právní předpisy, vnitřní předpisy spolku a pravidla stanovená poskytovateli dotačních prostředků z veřejných rozpočtů.

Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím dokumentu:

Informace o rozsahu a důvodech zpracováníosobních údajů účastníků akcí